วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

สูตรสู่ความสำเร็จ

ถ้า
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

มีค่าเท่ากับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

แล้วจะพบว่า......


1) H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

     HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ 98 %


2) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

     KNOWLEDGE หรือ ความรู้ มีค่าเท่ากับ 96 %

3) L+O+V+E=12+15+22+5 = 54%

     LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %

4) L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%

     LUCK หรือ โชค มีค่าเท่ากับ 47 %

Q : ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!! แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ 100 %

     - ใช่เงินหรือเปล่า ?......... .... .....ไม่ใช่ !!!!!

    - ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?.........ไม่ใช่ !!!!!

Q : แล้วอะไรล่ะ ?

   Ans. : A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

    ATTITUDE หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %

ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . . บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน 'ทัศนคติ ' ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ 'ทัศนคติ' ของเราเท่านั้น ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ

....ความคิด & ทัศนคติ....และสุดท้าย .... การลงมือทำ

ที่มา http://xchange.teenee.com/index.php?showtopic=84669

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น